NĂM 2013, 2014 – MP3

Sau đây là các bài giảng pháp của thầy trong các năm 2013, 2014: (xin vui lòng nhấp vào link bên dưới)

Năm 2013

Năm 2014